AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que és de la seva propietat d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. amb CIF: V55560247 amb domicili a C/ BISBE PALAU 19 BAIXOS, 43800 VALLS (TARRAGONA) i adreça electrònica info@advocatsenxarxa.cat

– el domini web https://www.advocatsenxarxa.cat/

 

Que ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. esta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2659, Foli 135, Full n. 43550

 

ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d’Internet o xarxes socials d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de Dades Personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. amb CIF: V55560247, amb domicili a C/ BISBE PALAU 19 BAIXOS, 43800 VALLS (TARRAGONA):

Si aquestes dades són facilitades en el formulari de contacte, aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de la dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

 • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació respecte al tractaments realitzats.
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
 • La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament.Aquestes peticions caldrà que es facin en C/ BISBE PALAU 19 BAIXOS, 43800 VALLS (TARRAGONA) o en info@advocatsenxarxa.cat
  Així mateix també podrà presentar una reclamació davant L’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks“) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

 

Qualsevol denominació, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ADVOCATS EN XARXA, A.I.E. per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E., SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ADVOCATS EN XARXA, A.I.E.

 

SOCIAL LAB, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. SOCIAL LAB, SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.